filewicz-przydrozny-krzyz

Błogosławieni

    sopockoKsiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 r., ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Wilnie i tam w 1914 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki wikariusza, kapelana wojskowego, ojca duchownego kleryków i wykładowcy uniwersyteckiego. W 1933 r. spotkał siostrę Faustynę i został jej spowiednikiem. Był pierwszym kapłanem, który uwierzył w otrzymywane przez nią objawienia. Zatroszczył się o potwierdzenie, że s. Faustyna jest osobą wiarygodną, a potem do końca swego życia propagował kult Miłosierdzia Bożego. Kazał s. Faustynie spisywać swoje prywatne objawienia, powstał z nich „Dzienniczek". Postarał się też o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego. Po zamieszkaniu w 1947 r. w Białymstoku, słowem i piórem głosił Boże Miłosierdzie. Wykazywał głęboką wiarę, heroiczną cierpliwość i miłość zwłaszcza do ludzi biednych. Dał wzór duszpasterza w niesprzyjających okolicznościach, spowiednika w sprawach trudnych, głosiciela Ewangelii różnym narodom. Jan Paweł II uwieńczył dzieło ks. Michała, gdy ustanowił II Niedzielę Wielkanocną niedzielą Miłosierdzia, siostrę Faustynę wpisał w poczet świętych i wyłożył w encyklice Dives in misericordia, jak należy rozumieć Miłosierdzie Boga w Nim samym i w relacji do świata.

 

Modlitwa na uproszenie łask za przyczyną
Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćko

 

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś sługę swego Ks. Michała Sopoćko apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i żarliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia. Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, otrzymał(a) łaskę... za jego wstawiennictwem, o którą Cię proszę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz ..... Zdrowaś Maryjo..... Chwała Ojcu .....

 

 

popieuszkoBłogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko to człowiek, który szczególnie przysłużył się dla Polski. Był Kapłanem w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Odprawiane przez niego Msze za Ojczyznę zawsze gromadziły tysiące ludzi. Nie bał sie publicznie krytykować nadużyć komunistycznej władzy, jednak bez nienawiści do przeciwników. W swych homiliach odwoływał się do nauczania Prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Nie zważając na szykany ze strony komunistów oraz pomówienia w środkach masowego przekazu, był obrońcą godności człowieka, prawa do wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także głosił, że zło należy zwyciężać dobrem. Za wierność swym ideałom poniósł męczeńską śmierć.

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą".
Sł. B. Ks. Jerzy Popiełuszko

W sobotę 20 września 2014 w Thiais we Francji rozpoczął się proces do kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki w związku z nadzwyczajnym uzdrowieniem Francois Audelana.

 

Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.

Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ......., o którą z ufnością Ciebie proszę.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.